Sökning: "multi-level EPI"

Hittade 1 avhandling innehållade orden multi-level EPI.

  1. 1. Environmental policy integration in bioenergy policy learning across sectors and levels?

    Detta är en avhandling från Umeå : Department of Political Science, Umeå University

    Författare :Charlotta Söderberg; Umeå universitet.; [2011]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; statskunskap; statskunskap; environmental policy integration; sustainability; multi-level EPI; multisector EPI; learning; frames; bioenergy; energy; agriculture; EU; Sweden;

    Sammanfattning : A central principle within UN and EU policy is environmental policyintegration (EPI), aiming at integrating environmental aspirations, targetsand requirements into sector policy in order to promote sustainabledevelopment. The focus of this study is EPI in bioenergy policy. LÄS MER