Sökning: "Anna Ketola"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anna Ketola.

  1. 1. Elen är fri. Energianvändning ur ett kulturanalytiskt perspektiv

    Författare :Anna Ketola; Energihushållning; []
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

    Sammanfattning : Studien utgör en del i ett tvärvetenskapligt forskningsprogram, ¯Effekthushållning i byggnader¯, genomfört vid Lunds Universitet. Den här studien har fokuserat energianvändning i bostäder ur ett kulturanalytiskt perspektiv. Detta har inneburit ett åskådliggörande av möten mellan bransch och brukare på den omreglerade elmarknaden. LÄS MER