Sökning: "it-system"

Visar resultat 1 - 5 av 42 avhandlingar innehållade ordet it-system.

 1. 1. On IT system integration : prospects and consequences of energy market deregulation

  Författare :Jonas Andersson; KTH; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. IT-system och filtrering av verksamhetskunskap : kvalitetsproblem vid analyser och beslutsfattande som bygger på uppgifter hämtade från polisens IT-system

  Författare :Stefan Holgersson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Beslutsfattare skall utifrån information från bland annat IT-system göra prioriteringar och styra organisationen på ett effektivt sätt. Vad blir följderna för kvaliteten på beslutsunderlag, analyser och beslut om forskare, analytiker, journalister och beslutsfattare främst anlägger ett avspeglingsperspektiv, d.v.s. LÄS MER

 3. 3. eTjänster som social interaktion via användning av IT-system : en praktisk teori

  Författare :Göran Hultgren; Cronholm Stefan; Owen Eriksson; Göran Goldkuhl; Urban Nuldén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; eTjänst; IT-system; Kundperspektiv; Självbetäningstjänster; Information technology; Informationsteknologi; Självbetjäningstjänster;

  Sammanfattning : Företeelsen eTjänst baseras på att IT-system används så att tjänsteleverantörer tillhandahåller tjänster till kunder utan att möta dem ”ansikte-mot-ansikte”. eTjänsterna förväntas öka i mfattning i samhället. LÄS MER

 4. 4. DEVIS: Design av verksamhetsstödjande IT-system : En designteori och metod

  Författare :Hanna Broberg; Stefan Cronholm; Göran Goldkuhl; Anders G Nilssin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Designteori; metod; metodintegration; aktivitetsteori; handlingsbarhetsteori; Computer science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Det finns IT-system i verksamheter som inte är verksamhetsstödjande. Dessa ITsystem fungerar mer som hinder än stöd för personalen i utförande av arbetet. Det finns därmed behov av utveckling av IT-system så att de blir verksamhetsstödjande. Denna forsknings förslag är att denna utveckling bör ske med en designteori och metod. LÄS MER

 5. 5. Yrke: POLIS : Yrkeskunskap, motivation, IT-system och andra förutsättningar för polisarbete

  Författare :Stefan Holgersson; Göran Goldkuhl; Johannes Knutsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Polis motivation IT-system yrkeskunskap; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Denna avhandling visar att arbetsprestationen varierar i hög grad mellan olika närpoliser/ordningspoliser. Det blir tydligt när man studerar antalet utfärdade rapporter, likväl om man t.ex. jämför polismännens sätt att bemöta människor och i vilken utsträckning polismännen bedriver problemorienterat polisarbete. LÄS MER