Sökning: "agrar bebyggelse"

Hittade 1 avhandling innehållade orden agrar bebyggelse.

  1. 1. Skiftenas skede: laga skiftets handlingar som källmaterial för byggnadshistoriska studier med exempel från Småland 1828-1927

    Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköpings läns museum

    Författare :Anders Franzén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; agrar bebyggelse; laga skifte; källmaterial; källkritik; storskalig karta; dagsverke; omflyttning; Småland; tidsgeografi;

    Sammanfattning : This thesis evaluates the archive records created in connection with the Swedish agricultural reform known as the Laga Skifte, the legislation for which was in force between 1828 and 1927. That legislation applied to the greater part of the country, but the analytical areas for the present these are located in the province of Småland. LÄS MER