Sökning: "Sjunnesson: bedömning av läsförståelse - och sen då"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sjunnesson: bedömning av läsförståelse - och sen då.

  1. 1. Bedömning av läsförståelse - och sen då? bedömning av meningsskapande i en kommunövergripande bedömningsprocess

    Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

    Författare :Helena Sjunnesson; [2014]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bedömning; fallstudie; löst kopplade system; performativitet; specialpedagogik;

    Sammanfattning : Kommuners upprättande av lokala bedömningsprogram, där vad som sker i den pedagogiska praktiken ska utvärderas och kontrolleras, kan ses som exempel på hur en utvidgad bedömningskultur på internationell och nationell nivå transformerats till lokal nivå. I denna studie undersöks vilka konsekvenser en utökad bedömningskultur kan få för såväl pedagoger som för elever och undervisningsmiljö. LÄS MER