Sökning: "Nils Andrén"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Nils Andrén.

  1. 1. Den klassiska parlamentarismens genombrott i England

    Författare :Nils Andrén; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; Statsvetenskap;

    Sammanfattning : .... LÄS MER