Sökning: "Maria Wikhall"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maria Wikhall.

  1. 1. Universiteten och kompetenslandskapet : Effekter av den högre utbildningens tillväxt och regionala spridning i Sverige

    Författare :Maria Wikhall; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; regional development; student recruitment; escalator regions; Social geography; Economics of development; Pedagogy and didactics; educational policy; higher edcuation; Socialgeografi; Utvecklingsekonomi; Pedagogik; didaktik;

    Sammanfattning : Important goals in Swedish higher education policy, from the late 1960s all through the 1990s, have been to increase the accessibility to higher education and to increase the supply of newly educated labour in all parts of the country. These goals are based on the assumption that geographical distance matters. LÄS MER