Sökning: "Maria Padrón Hernández"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maria Padrón Hernández.

  1. 1. Beans and Roses: Everyday Economies and Morality in Contemporary Havana, Cuba

    Författare :Maria Padrón Hernández; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER