Sökning: "Laid Bouakaz"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Laid Bouakaz.

  1. 1. Parental involvement in school : What promotes and what hinders parental involvement in an urban school

    Författare :Laid Bouakaz; Malmö högskola; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; minority parents; multi-ethnic school; multicultural; parental involvement; urban school;

    Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att förvärva kunskap om vad som främjar respektive vad som hindrar föräldrasamverkan i en grundskola med elever i skolåren 6-9 belägen i ett invandrartät område, samt nå en bättre förståelse av hur föräldrar med arabisk bakgrund och lärare ser på föräldrasamverkan i skolan. Ett ytterligare och besläktat syfte är att bättre förstå hur dessa föräldrar kan stödjas på ett sätt som möjliggör för dem att öka sin upplevelse av medverkan i den skola som deras barn går i. LÄS MER