Sökning: "LENA SANDIN WRANKER"

Hittade 1 avhandling innehållade orden LENA SANDIN WRANKER.

  1. 1. Gender perspectives on pain among older adults. Findings from the Swedish National Study on aging and Care (SNAC) - Blekinge

    Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

    Författare :LENA SANDIN WRANKER; Lund University.; Lunds universitet.; [2016]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Older adults; Pain; Quality of life; Insomnia; Personality traits;

    Sammanfattning : .... LÄS MER