Sökning: "Anna Condelius"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anna Condelius.

  1. 1. Utilization of medical healthcare among older people In relation to long-term municipal care

    Detta är en avhandling från Lund University

    Författare :Anna Condelius; [2009]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hospital care; long-term municipal care; older people; utilization; outpatietn care; Medical healthcare; informal care;

    Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to investigate utilization of medical healthcare, i.e. hospital care and outpatient care, over a period of 1 to 5 years among people aged 65 years or older. LÄS MER