Sökning: "Ahmed El Gody"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ahmed El Gody.

  1. 1. Journalism in a network : the role of ICTs in Egyptian newsrooms

    Författare :Ahmed El Gody; Stig Arne Nohrstedt; Mats Ekström; Michael Karlsson; Örebro universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

    Sammanfattning : .... LÄS MER