Faraway, so Close! The Changing Geographies of Regional Innovation

Detta är en avhandling från Department of Social and Economic Geography, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Innovation, skapandet av nya produkter och processer, är i hög grad ojämnt fördelat över det geografiska rummet. Denna ojämna fördelning har stor betydelse för regionala ekonomiers relativa framgång. Geografiskt koncentrerat kunskapsutbyte mellan företag och andra organisationer är många gånger avgörande för dessa aktörers sammanlagda innovativa kapacitet, och därmed för regionens förmåga att möta de utmaningar i form av ny konkurrens som globaliseringen medför. Samtidigt är det viktigt för regionen att vara mottaglig för kunskap som produceras på andra håll i världen. Denna avhandling studerar hur lokalt och globalt producerad kunskap kombineras i regionalt innovationsskapande. Speciell vikt läggs vid att förstå och förklara hur olika industriers karaktär påverkar den geografiska fördelningen av innovationsskapande aktivitet. Undersökningen bygger på fallstudier av industriella kluster och regionala innovationssystem inom en rad olika industrisektorer, från möbelindustri till elektronik. I huvudsak studeras regioner i de Nordiska länderna, men jämförelser görs också med regioner i Kanada och Storbritannien. En stor del av den empiriska analysen är inriktad på bioteknologiklustret Medicon Valley i den svensk-danska Öresundsregionen.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.