Styrning i ett tvärfunktionellt FoU-projekt

Sammanfattning: Denna uppsats fokuserar på styrning i tvärfunktionella FoU-projekt. Det har blivit allt vanligare med tvärfunktionella projektgrupper i dagens FoU- projekt. En anledning är att dessa projektgrupper förväntas bl a förkorta utvecklingstiderna och på så sätt bidra till effektivare och konkurrenskraftigare FoU-projekt. I projektstyrningslitteraturen framstår det som särskilt svårt att styra tvärfunktionella FoU-projekt då de ofta omfattas av stor osäkerhet och är komplexa i många hänseenden. Styrningen i denna uppsats utgår från två perspektiv; ett vertikalt och ett horisontellt perspektiv. Den tidiga projektstyrningslitteraturen har främst haft ett vertikalt perspektiv på styrning, men en senare trend i litteraturen föreslår istället ett horisontellt perspektiv på styrning. I denna uppsats har det dock argumenterats för att det krävs både vertikal och horisontell styrning i tvärfunktionella FoU-projekt. Uppsatsens övergripande syfte är att skapa en fördjupad förståelse för styrning i tvärfunktionella FoU- projekt. Syftet har preciserats genom två forskningsfrågor, nämligen: Hur kan en styrmix med vertikala och horisontella inslag se ut i ett tvärfunktionellt FoU-projekt? Vilka mekanismer ligger till grund för styrmixens utformning i ett tvärfunktionellt FoU-projekt? Studien baserades på en fallstudieansats och en förstudie samt en huvudstudie har genomförts. Syftet med förstudien var att begränsa forskningsområdet och att identifiera forskningsfrågor som även hade praktisk relevans. Huvudstudien bestod av ett tvärfunktionellt FoU-projekt som bedrevs i samarbete mellan LKAB och en av deras kunder. Det empiriska materialet samlades främst in genom personliga intervjuer med projektdeltagarna men det inkluderar även olika projektrapporter. Resultaten av denna studie tyder på att styrmixen i tvärfunktionella FoU- projekt utformas dels för att hantera beroendeförhållanden och dels för att reducera de olika dimensionerna av osäkerhet som kan finnas i projektet. Ett annat resultat av studien indikerar att horisontell styrning utgör grunden för styrmixen i tvärfunktionella FoU-projekt, men det krävdes även samordning genom det vertikala perspektivet. Den mekanism som verkade ha störst inflytande på styrmixens utformning, i ett tvärfunktionellt FoU- projekt som genomfördes tillsammans med en kund, var dock viljan att bevara den goda relationen mellan företagen.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)