Verksamhetsutvecklande utvärdering i informationssystemprojekt

Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

Författare: Jenny Lagsten; Linköping.; Linköping.; [2005]

Nyckelord: TEKNIKVETENSKAP; TECHNOLOGY;

Sammanfattning: Utvärdering har en underutnyttjad potential i form av ett kreativt verktyg för att skapa mer produktiva verksamheter. Produktiva i den bemärkelsen att verksamheten bättre stämmer överens med människors ändamål och arbetssätt. Och produktiva genom att bidra till att människor utvecklar förståelse och kunskap om andra aktörers mål och uppgifter i verksamhetens gemensamma ansträngning. I avhandlingen undersöks utvärderingsprocessens innehåll och potential, genom avhandlingen utvecklas också ett breddat ISutvärderingsbegrepp. Det finns ett uppmärksammat behov av att utvärdera IS/IT i organisationer. Forskare inom området uttrycker en farhåga över att bristfälliga utvärderingsprocedurer medför att fel Isinvesteringar väljs, att IS-utveckling är svår att kontrollera samt att det är svårt att mäta resultatet av projekt som utvecklar och implementerar informationssystem. För att utvärdera IS-projekt har en flora av ansatser, metoder och tekniker utvecklats. Behovet av interpretativa metoder för att utvärdera informationssystem i ett bredare, organisatoriskt och socialt, sammanhang har uppmärksammats av flera forskare inom forskningsfältet som behandlar ISutvärdering. Den pragmatiska referensramen i studien verkar på två nivåer både som grund för en vetenskapsteori och för en verksamhetsteori. Forskningsprocessen har drivits som en aktionsforskningsstudie i två faser, en empiridriven fas och en teoridriven fas. I den empiridrivna fasen genererades ett utvärderingsmetod, en metodskiss. Metodskissen har sedan förfinats, preciserats, typbestämts och relaterats till systemutvecklingsprocessen genom flera teoretiska grundningsprocesser.Studiens lämnar kunskapsbidrag till två olika praktiker, dels till utvärderingspraktiken och dels till forskningspraktiken. Kunskapsbidraget till utvärderingspraktiken är ett förslag på en utvärderingsmetod för att genomföra utvärdering i informationssystemprojekt. Kunskapsbidraget till forskningspraktiken är en problematisering av Isutvärderingsfenomenet utifrån framträdande vetenskapsparadigm inom IS-området.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.