Sökning: "pr journalister"

Hittade 1 avhandling innehållade orden pr journalister.

  1. 1. Att gestalta en region : Källornas strategier och mediernas föreställningar om Öresund

    Författare :Jesper Falkheimer; Institutionen för strategisk kommunikation; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media Analysis; Öresund Region; Sources; Transnational Journalism; Public Relations; Press and communication sciences; News Management; media; Journalistik; media; kommunikation;

    Sammanfattning : The Öresund Bridge between Denmark and Sweden was inaugurated in the year 2000, connecting the city of Malmö and the Danish capital Copenhagen. The bridge was an important move towards the visionary realisation of a transnational Öresund Region. In this dissertation the communicative aspects of the regional process are put in focus. LÄS MER