Sökning: "byuer"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet byuer.

  1. 1. Framgång i säljande - om värdeskapande i säljar- och köparinteraktionen på industriella marknader

    Detta är en avhandling från Institute of Economic Research

    Författare :Catharina Norén; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; byuer; interaction; Seller; value creation; success; industrial marketing; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Industriell ekonomi; Commercial and industrial economics;

    Sammanfattning : The research focus in this dissertation has been on success in selling as created in the seller and buyer interaction on and between macro-, meso- and micro levels. Success seen as a value has consequences for the exchange process, since it affects the actor's action in the seller and buyer interaction on different levels in companies. LÄS MER