Sökning: "Odd Steen"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Odd Steen.

  1. 1. IT-kvalitet i praxis: systemutvecklares kunskap om och syn på kvalitet

    Detta är en avhandling från Department of Informatics, Lund University

    Författare :Odd Steen; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Informatics; judgement ability; IT quality assessment; IT artefact; IT quality; knowledge in practice; systems theory; Informatik; systemteori;

    Sammanfattning : This work is about IT quality and systems developers' knowledge and view of it. IT quality is considered as the characteristics of a system or program that influence e.g. LÄS MER