Sökning: "Muris Sarajlic"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Muris Sarajlic.

  1. 1. Hardware-Conscious Wireless Communication System Design

    Författare :Muris Sarajlic; Kommunikationsteknologi; []
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy efficiency; communication systems; Signal processing algorithms;

    Sammanfattning : The work at hand is a selection of topics in efficient wireless communication system design, with topics logically divided into two groups.One group can be described as hardware designs conscious of their possibilities and limitations. LÄS MER