Sökning: "Microextraction in Packed Syringe"

Visar resultat 6 - 6 av 6 avhandlingar innehållade orden Microextraction in Packed Syringe.

  1. 6. Analytical and pharmacological studies of cyclophosphamide

    Författare :Rana Said; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

    Sammanfattning : Pharmacokinetic and pharmacodynamic studies are an essential in order to achieve better treatment efficacy and less drug related toxicity. The kinetic studies depend on measuring the drug concentrations in body fluids. LÄS MER