Sökning: "Daniel Lanner"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Daniel Lanner.

  1. 1. Investigation of the boundary conditions for oblique testin of motorcycle helmets using numerical methods : with focus on the human neck and shoulder

    Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

    Författare :Daniel Lanner; Svein Kleiven; Karin Brolin; [2011]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER