Sökning: "Ada Tosovic"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ada Tosovic.

  1. 1. Thyroid hormones and breast cancer-prospective studies on incidence, mortality and prognostic factors

    Detta är en avhandling från Surgery Research Unit

    Författare :Ada Tosovic; Lund University.; Lunds universitet.; [2014]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Thyroid hormones and breast cancer-prospective studies on incidence, mortality and prognostic factors The aim of this thesis was to investigate in a prospective design, thyroid hormones in relation to breast cancer risk, mortality and prognostic factors. The association between total triiodothyronine (T3) levels and breast cancer risk was studied in 2185 women with146 incident breast cancer cases. LÄS MER