Sökning: "Ada Tosovic"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ada Tosovic.

  1. 1. Thyroid hormones and breast cancer-prospective studies on incidence, mortality and prognostic factors

    Detta är en avhandling från Surgery Research Unit

    Författare :Ada Tosovic; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sköldkörtelhormoner och bröstcancer Insjuknandet i sköldkörtelsjukdomar är liksom bröstcancer vanligast hos kvinnor efter klimakteriet och ett eventuellt samband har diskuterats i över ett sekel. Experimentella studier har visat att sköldkörtelhormoner påverkar både utveckling av normala bröstceller och tillväxt av bröstcancerceller. LÄS MER