Samhällsentreprenörskap i teori och praktik : Exemplet Överenskommelsen mellan ideell sektor och en svensk kommun

Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera samhällsentreprenörskap mellan ideell och offentlig sektor på lokal nivå, och att berika den teoretiska förståelsen om entreprenörskap. Den teoretiska referensram som används inkluderar samhällentreprenörskap och institutionell logik. Förutsättningarna för samhällsentreprenörskap varierar inom och mellan sektorer och det krävs ett alldeles särskilt entreprenörskap för att gemensamt utveckla organisering över sektorsgränser.I föreliggande uppsats ges ett konkret exempel på samhällsentreprenörskap över gränser mellan sektorer. En ”dialogprocess” mellan Norrköpings kommun och ideell sektor följdes i realtid. Datainsamling utfördes genom deltagande observationer, enskilda intervjuer, gruppintervjuer, offentliga handlingar, samt e-postkorrespondens och arbetsmaterial från aktörer från båda sektorer. Organiseringen bestod av sju ”dialogmöten” och en ceremoni, där ett gemensamt värdegrundsdokument firades. Sociala ändamål präglade i huvudsak organiseringen och även inslag av ekonomiska intressen visade sig. Individuellt- såväl som kollektivt samhällsentreprenörskap utkristalliserades.Samhällsentreprenörskapet skedde även genom sektoriellt sammanvävande processer över gränser mellan sektorerna, på minst fem sätt, 1) individuellt sammanvävande processer skedde då offentlig sektors aktörer använde sina resurser från båda sektorer, 2) organisatoriskt sammanvävande processer skedde vid dialogmöten då gemensamma intressen upptäcktes inom och mellan organisationerna, 3) organisatoriskt sammanvävande skedde genom koordinatorn från offentlig sektor som agerade mäklare, 4) institutionellt sammanvävande skedde genom att aktörernas roller och ansvar gentemot varandra synliggjordes i skapandet av ett värdegrundsdokument, samt 5) institutionellt sammanvävande skedde även då aktörer från offentlig sektor tillämpade ”föreningskulturkompetens” då de kände till sektorers skilda institutionella logiker och tillämpade sin kunskap i syfte att knyta aktörer närmare varandra.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.