Barns teknikskapande : en studie av bygg- och konstruktionslek i förskolan

Sammanfattning: Syftet med studien var att bidra med ny kunskap inom forskningsfältet teknik i förskolan genom att studera förskollärares och barns volition i bygg- och konstruktionslek för att för att se hur tekniskt kunnande delas mellan barn. Tre frågeställningar har väglett undersökningen: (1)Vad kännetecknar förskollärares och barns volition att bygga och konstru-era? (2) Hur utforskar barn teknik i och genom konstruktionerna? (3) Hur uttrycks och delas teknikkunskap mellan barn? Studien utgår dels från ett teknikfilosofiskt perspektiv, utvecklat av Mitcham och dels uti-från variationsteorins antagande om urskiljning, simultanitet och variat-ion för att utveckla lärandet. I studien har barns volition (viljeakt) stu-derats när de identifierar, bygger och förbättrar tekniska konstruktioner och hur förskollärarna stödjer deras tekniklärande. Data består av vi-deoobservationer och fältanteckningar från fyra olika konstruktionsak-tiviteter. En slutsats som kan dras utifrån studiens resultat är att det finns en koppling mellan teknisk kunskap och volition. Med ökade tek-nikkunskaper ökade barnens volition att delta i aktiviteterna och ut-veckla konstruktionerna. Studiens resultat visar att det är centralt att barn och förskollärare riktar sin uppmärksamhet mot ett gemensamt lä-randeobjekt i byggaktiviteten för att tekniklärande ska ske. Förskollä-rarnas aktiva deltagande är betydelsefullt för barns tekniklärande för att kunna urskilja nya aspekter av lärandeobjektet. De redovisade resultaten visar på ett flertal teknikaspekter som ges tillfälle att utforska i bygg- och konstruktionslek. Centrala tekniska begrepp bearbetas och barnen får erfarenheter av hur material och redskap kan användas för att skapa olika konstruktioner. Det ger också tillfälle till samarbete och att dela kunskap med varandra.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)