Sökning: "Malmö Universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 717 avhandlingar innehållade orden Malmö Universitet.

 1. 1. On the Clinical Outcome of Different Single Implant Treatment Modalities

  Författare :Björn Gjelvold; Umeå universitet Molin Thorén; Malmö universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Today there are several treatment techniques available to replace a missing tooth. Since the beginning of the 1990s, it has become increasingly common to treat individual tooth loss with dental implants. Important patient factors are survival, success, functionality, aesthetics, oral health and quality of life. LÄS MER

 2. 2. The state of tenancy : Rental housing and municipal statecraft in Malmö, Sweden

  Författare :Jennie Gustafsson; Peter Schmitt; Eva K. Andersson; Brett Christophers; Tuna Tasan-Kok; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; rental housing; public housing; private rental housing; inequality; financialization; urban governance; local state; state theory; renovations; renovictions; privatization; urban planning; housing politics; regulation approach; Rosengård; Malmö; allmännyttan; privat hyresrätt; stadsplanering; nyliberalism; finansialisering; kommun; renovering; privatisering; bostadspolitik; Herrgården; Rosengård; Malmö; geografi med kulturgeografisk inriktning; Geography with Emphasis on Human Geography; Urbana studier; Urban studies;

  Sammanfattning : Rental housing tenants in Sweden and Europe are increasingly seeing their homes subsumed to market pressures. This thesis provides empirical and conceptual insights into the processes by which market and financial practices and logics shape the housing sector, through a critical analysis of rental housing in Malmö, Sweden. LÄS MER

 3. 3. Lock-in as make-believe – Exploring the role of myth in the lock-in of high mobility systems

  Författare :Maja Essebo; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :myth; lock-in; geography; Malmö; Öresund; theoretical advancement;

  Sammanfattning : All human practices are, ultimately, set and defined by limits; be they social, economic, physical, or environmental. Yet even in the face of such realities, practices which transgress the confines of possibility remain remarkably obdurate. This thesis addresses the issue of one such practice, i.e. LÄS MER

 4. 4. En lektion i gemenskap : Ordning och (o)reda bland lärare i Malmö och Marseille

  Författare :Jannete Hentati; Annika Rabo; Maria Olson; Kristina Gustafsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teachers; compulsary education; national community; cross pressure; order and disorder; Malmö and Marseille; Lärare; obligatorisk utbildning; nationell gemenskap; korstryck; ordning och oreda; Malmö och Marseille; socialantropologi; Social Anthropology;

  Sammanfattning : Denna etnografiska studie tar sin utgångspunkt i ett jämförande fältarbete bland lärare på högstadieskolor i två sydligt situerade storstäder i Europa: Malmö i Sverige och Marseille i Frankrike. Studiens fokus ligger på hur lärare begripliggör och brottas med sitt uppdrag att forma och fostra ”goda” medborgare för en nationell gemenskap och sammanhållning. LÄS MER

 5. 5. Samnyttjad mark och urbana allmänningar : En fallstudie av skyfallsanpassning i Malmö och Köpenhamn

  Författare :Per Larsson; Katarina Nylund; Peter Parker; Richard Ek; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Urban land use; urban commons; cloudburst; sewage system; flooding; Malmö; Copenhagen; Samnyttjande; allmänning; urban allmänning; skyfall; dagvatten; LOD; stadsutveckling; markanvändning; Malmö; Köpenhamn; Urban studies; Urbana studier;

  Sammanfattning : I avhandlingen analyseras möjligheter och hinder för samnyttjande av mark utifrån en fallstudie av skyfallsanpassning i Malmö och Köpenhamn. Som bakgrund står de klimatutmaningar i form av ökad framtida nederbörd och risk för översvämningar som städerna ställs inför, tillsammans med en tilltagande konkurrens om marken från allt fler behov. LÄS MER