Viktigt - men inget för mig : Ungdomars identitetsbygge och attityd till naturvetenskap

Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

Sammanfattning: Syftet med avhandlingen är att beskriva elevers intresse för naturvetenskap och jämföra det med skolans NO-W1dervisning och med vad kursplanerna beskriver. På detta sätt vill jag svara på frågan:Vad är relevant NO-W1dervisning i grW1dskolan?Datainsamling har skett genom en enkät till 751 femtonåriga elever och 110 lärare på 29 skolor med årskurs 9.Resultatet visar att eleverna är intresserade aven rad frågeställningar med ett naturvetenskapligt irmehåll. Tilltron till vetenskapen är stark. Både lärare och elever tycker att naturvetenskap och teknik är viktiga för samhället, och konuner öppna nya möjligheter för framtida generationer.Men tittar man på NO-lektionerna är det stora skillnader mellan vad lärarna undervisar om och det som eleverna är intresserade av. Mycket av det NO-lärarna tar upp i sin udervisning tillhör det som intresserar eleverna minst. NO-undervisningen verkar i första hand rikta sig till den minoritet av eleverna som valt naturvetenskap eller teknik till gymnasiet.Elevernas intresseprofiJer och deras prioriteringar inför ett framtida jobb hänger tydligt samman med vilket gymnasieprogram de väljer. Två skäl att välja naturvetarprogrammet syns. Några, mest pojkar, har ett intresse för naturvetenskapliga grudbegrepp tillsammans med bomber, radioaktivitet, gifter och andra farliga delar av naturvetenskap. Andra, mest flickor, väljer naturvetarprogranunet för att de vill ha ett meningsfullt arbete, där de får utvecklas och fatta egna beslut.Slutsatsen blir att NO-ämnena i stor utsträckning misslyckas med att visa relevans för en majoritet av eleverna och i relation till samhället. Amnesirmehållet i NO-ämnena bör förändras. Målet bör vara att utrusta eleverna med samhälls-och elevrelevant kW1skap för att kWUla hantera de utmaningar människor ställs inför i det moderna samhället. Undervisningen bör förändras vad gäller irmehåll och upplägg. Samarbete mellan ämnen, mellan lärare och mellan skolor måste öka. Innan nya moment och arbetssätt introduceras måste det rensas i ämnesirmehållet och faktaplugget bör tonas ned. Det krävs ett tålmodigt förändringsarbete och kuskapsbygge kring problemen med elevernas bristande intresse och engagemang.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.