Aggressive antisocial behavior- clinical, cognitive, and behavioral covariates of its persistence

Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Introduktion Aggressivt antisocialt beteende utgör en stor utmaning för dagens samhälle, och undersökningar av vad som ligger bakom ett återkommande sådant beteende behövs för utvecklingen av våldspreventiva insatser. Syften & Metod Syftet med avhandlingen var att identifiera faktorer som samvarierar med återkommande aggressivt antisocialt beteende. De specifika målsättningarna var: (1) att beskriva omfattningen av återkommande aggressivt antisocialt beteende, (2) att identifiera riskfaktorer för sådant beteende, (3) att beskriva fördelningen av, och kliniska samband till, psykopatiska personlighetsdrag studerade med Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R), och (4) att beskriva samband mellan dysfunktionella tankemönster och aggressivt antisocialt beteende. Resultat En procent av den svenska befolkningen stod för 63 % av alla våldsbrottsdomar under åren 1973–2004. Riskfaktorer för återkommande aggressivt antisocialt beteende var tidig debut i sådant beteende, uppförandestörning, antisocial personlighetstörning och missbruksproblem. Bland de psykopatiska personlighetsdragen var tidigare kriminellt beteende den överlägset bästa prediktorn för återkommande aggressivt antisocialt beteende. De grandiosa och manipulativa personlighetsdragen i PCL-R uppvisade unika kliniska karaktäristika. Dysfunktionella tankemönster av en antisocial karaktär var relaterade till aggressivt antisocialt beteende. Slutsatser Aggressivt antisocialt beteende och psykisk problematik av en utagerande karaktär ansamlas inom individer. Tidigare aggressivt antisocialt beteende, särskilt med tidig debut, är den enskilt bästa prediktorn av framtida aggressivt antisocialt beteende. Våldspreventiva insatser bör därför fokusera på tidigt debuterande och återkommande aggressivt antisocialt beteende, samt psykisk och social problematik som är associerad med sådant beteende.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)