Skyddsventilation i operationsrum : inblåsningssystem med parallellströmning

Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

Författare: Johan Nordenadler; Kth.; [2008]

Nyckelord: TEKNIKVETENSKAP; TECHNOLOGY;

Sammanfattning: Vid ny- och ombyggnad av operationsrum har under de senaste åren inblåsningssystem med parallellströmning installerats, där projekterade lufthastigheter varierar från 0,25 m/s till 0,5 m/s. Frågeställningar har härvid framförts huruvida skyddsverkan påverkas av storleken på parallellströmningens hastighet. Med skyddsverkan avses här luftföringens förmåga att förhindra att föroreningar når det kritiska området (t ex operationsområdet).Laboratorieprov enligt LR-metoden med partikelbelastning invid en person, som utfört relativt lugna armrörelser, visar att skyddsverkan i en parallellströmning påverkas av lufthastigheten. För att få en god skyddsverkan visar resultaten att parallellströmningens lufthastighet bör överskrida 0,4 m/s.Dessa resultat har bekräftats med fältmätningar i tre olika operationsrum. Resultaten visar, då lufthastigheten är lägre än 0,3 m/s, att luftrörelserna ovan operationsbord blir oordnade och antar ett utseende liknande omblandande strömning. Om däremot lufthastigheten överstiger 0,4 m/s antar strömningsbilden en mer parallellströmningsliknande form. Då de flesta inblåsningssystem med parallellströmning, som installerats i Sverige de senaste 10 åren, har lufthastigheter lägre än 0,3 m/s blir strömningsformen ovan operationsbord omblandande.Fyra landsting har medverkat med data från pågående operationer, där halten bakteriebärande partiklar även har angivits. Med dessa data och resultat från egna mätningar har ett enkelt samband framtagits för att skatta halten luftburna bakteriebärande partiklar i operationsrum under pågående operationer. Detta samband, som bygger på utspädningsprincipen, visar relativt god överensstämmelse med registrerade mätvärden.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.