Guds ledning : en explorativ religionspsykologisk studie av fromheten hos ett antal västerbottniska åldringar, med särskild hänsyn tagen till upplevelsen av Guds ledning

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.