Upplevelser av kommunikation och lärande i datorbaserad miljö : en fallstudie och dess konsekvenser för undervisning med IKT som hjälpmedel inom lärarutbildningen

Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för pedagogik, Växjö universitet

Sammanfattning: I denna licentiatavhandling studeras studenters, lärarutbildares och lärares upplevelser av att kommunicera i datorbaserad miljö. Enligt olika studier inom området är användningen av IKT (informations- och kommunikationsteknik) på hög-skolor och universitet alltför begränsad. Både förväntningar och krav finns på bland annat lärarutbildningarna att i större utsträckning använda IKT som ett pedagogiskt hjälpmedel inom undervisning. Under 2000-talet har dock synen på teknikanvändningen i utbildningssammanhang växt fram till att nu även omfatta en förståelse av hur teknik och lärande kan samspela. Studien ska därmed ses som ett bidrag i arbetet med att ytterligare utveckla kunskaper och få erfarenheter om IKT-användningen inom lärarutbildningen.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.