Sökning: "very low-frequency power VLFP"

Hittade 1 avhandling innehållade orden very low-frequency power VLFP.

  1. 1. Psykosocial arbetsmiljö i en yrkesgrupp med krav på hög kvalitet : orkestrar inom konstmusik

    Författare :Yvonne Liljeholm Johansson; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; psychosocial work environment; work content; health; work posture; neck-shoulder pain; musicians; symphony orchestra; intervention; parasympathetic system; saliva testosterone concentration STC ; very low-frequency power VLFP ; heart-rate variability HRV ; hearing problems.;

    Sammanfattning : The long-term goal of the studies performed within the framework of the thesis was to contribute to an improved psychosocial work environment for orchestra musicians. The perspective was the daily round of life of orchestra musicians as well as the context of working as an orchestra musician. LÄS MER