Sökning: "polyaxial test data"

Hittade 1 avhandling innehållade orden polyaxial test data.

  1. 1. Wellbore stability analysis based on a new true-triaxial failure criterion

    Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

    Författare :Adel Al-Ajmi; KTH.; [2006]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; failure criteria; Mogi failure criterion; intermediate principal stress; polyaxial test data; wellbore stability; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Geoengineering and mining engineering; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Geoteknik och gruvteknik;

    Sammanfattning : A main aspect of wellbore stability analysis is the selection of an appropriate rock failure criterion. The most commonly used criterion for brittle failure of rocks is the Mohr-Coulomb criterion. LÄS MER