Sökning: "Susann J Järhult"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Susann J Järhult.

  1. 1. Hyperemic Brachial Artery Blood Flow Velocity

    Författare :Susann J Järhult; Lars Lind; Johan Sundström; Peter Friberg; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN; Cardiovascular medicine; Kardiovaskulär medicin; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

    Sammanfattning : This thesis aims to evaluate the blood flow velocity in the Brachial artery during reactive hyperemia. Primarily to appraise the information it might contain regarding cardiovascular function and cardiovascular risk. LÄS MER