Sökning: "Subsumtion"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Subsumtion.

  1. 1. Rättstillämpningens tystnad. En rättsvetenskaplig narratologisk studie om argumentation och rättsliga uttryck inom civilprocessen

    Detta är en avhandling från Göteborg

    Författare :Erik Björling; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Narratologi; Metodologi; Rättstillämpning; Subsumtion; Rättsfakta; Representation; Uttryck; Entymem; Narrativdissonans; Överdeterminerade subjekt;

    Sammanfattning : The thesis aims to develop methodological concepts that contribute to the under-standing of, and critique of, legal argumentation in court proceedings. The concepts take their onset in narratological terminology and in a thorough discussion con¬cerning the ontological and epistemological grounds for legal application. LÄS MER