Sökning: "Per-olof Berggren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Per-olof Berggren.

  1. 1. The significance of calcium for the function of the pancreatic islet ß- and a2-cells : studies employing electrothermal atomic absorption spectrometry

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Per-Olof Berggren; [1982]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER