Sökning: "Per Stenkrona"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Per Stenkrona.

  1. 1. Positron emission tomography studies of the D₁ dopamine receptor in schizophrenia

    Författare :Per Stenkrona; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

    Sammanfattning : This thesis is based on investigations of central D1-dopamine receptor (D1R) binding in vivo using positron emission tomography (PET). The aims were i) to examine the antipsychotic effect of a D1R antagonist in schizophrenia and ii) to test the dopamine hypothesis of schizophrenia by comparing D1R binding between patients and healthy subjects. LÄS MER