Sökning: "Olena Gruzieva"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Olena Gruzieva.

  1. 1. Long-term exposure to air pollution from road traffic and development of airway and allergic diseases in children

    Författare :Olena Gruzieva; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

    Sammanfattning : Allergic diseases are of great public health concern and constitute one of the most prevalent childhood illnesses. Air pollution exposure is related to several types of adverse health effects. LÄS MER