Sökning: "Luis Conde-Costas"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Luis Conde-Costas.

  1. 1. The Marxist theory of ideology : a conceptual analysis

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Luis A. Conde-Costas; Uppsala universitet.; [1991]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER