Sökning: "Lars-henrik Eriksson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lars-henrik Eriksson.

  1. 1. Finitary Partial Inductive Definitions and General Logic

    Författare :Lars-Henrik Eriksson; Kungl. Tekniska Högskolan; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; Computing Science; Datalogi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER