Sökning: "Dubhashi Devdatt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Dubhashi Devdatt.

  1. 1. Inference in Temporal Graphical Models

    Författare :Jonas Hallgren; Timo Koski; Dubhashi Devdatt; KTH; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Tillämpad matematik och beräkningsmatematik; Applied and Computational Mathematics;

    Sammanfattning : This thesis develops mathematical tools used to model and forecast different economic phenomena. The primary starting point is the temporal graphical model. Four main topics, all with applications in finance, are studied. LÄS MER