Att balansera pedagogiska positioner i förskolans undervisning : en fallstudie om hur förskolepersonal hanterar pedagogiska dilemman

Författare: Paulina Narkaj Adolfsson; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Förskolans uppdrag förändras mot ett större fokus på undervisningoch skapandet av förutsättningar för barn att utveckla förmågor inom olika innehållsområden. Samtidigt kvarstår förskolans centralamål som utgår från barns intressen, arbeta målövergripande och utifrån strävansmål. Hur personal hanterar denna balansgång mellan ett förstärkt fokus på undervisning utifrån olika innehållsområden, fokus på barns intressen och målövergripande arbete ligger till grund för denna studie. Mer specifikt riktas fokus mot hur en personalgrupp i samtal tolkar och gör verksamhet i förhållande till ett delvis förändrat uppdrag.Studiens syfte är att bidra med kunskap om vilka pedagogiska positioner förskolepersonal intar för att hantera dilemman som uppstår i förskolans verksamhet. Genom att ta fasta på vilka dilemman personal försöker hantera genom att inta positioner synliggörs hur genomförande av förskolans uppdrag innefattar ett balanserande mellan motstridiga krav Agevall & Jenner, 2008).Materialet har samlats in genom deltagande observation och bestårav fyra inspelade reflektionssamtal vid en förskoleavdelning för barn 1–3 år. Samtalen utgick från dokumentation om ett pågående matematikprojekt och hur personalen valde att agera i verksamheten.I analysen av det empiriska materialet används tre centrala begrepp; pedagogiska positioner, scenarier och dilemman (Hundeide,2006).Studiens resultat visar att personalen i sina samtal intar och pendlar mellan fyra pedagogiska positioner i hanterandet av identifierade dilemman. De pedagogiska positionerna visar att personalen balanserar mellan positioner och olika sätt att förstå och genomföra sitt uppdrag. En övergripande slutsats är att förskolans komplexa uppdrag kräver att personalen balanserar mellan och intar olika pedagogiska positioner som integreras och kompletterar varandra när pedagogiska dilemman hanteras och undervisninggörs. Det innebär att undervisning i förskolan handlar om ett mångfacetterat agerande och inte om att välja ’antingen eller’.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)