Sökning: "Paulina Narkaj Adolfsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Paulina Narkaj Adolfsson.

  1. 1. Att balansera pedagogiska positioner i förskolans undervisning : en fallstudie om hur förskolepersonal hanterar pedagogiska dilemman

    Författare :Paulina Narkaj Adolfsson; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Förskolans uppdrag förändras mot ett större fokus på undervisningoch skapandet av förutsättningar för barn att utveckla förmågor inom olika innehållsområden. Samtidigt kvarstår förskolans centralamål som utgår från barns intressen, arbeta målövergripande och utifrån strävansmål. LÄS MER