Designprocessen i fyra småföretag : att arbeta med känsla och intuition

Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

Författare: Gunilla Larsson; [2001]

Nyckelord: Industriell design; Industrial Design;

Sammanfattning: Design framställs ofta som en av de viktigare aktiviteterna i generell utveckling av affärsverksamhet, men samtidigt vet man att majoriteten av de små företagen inte integrerar design i sin affärsverksamhet. Vetskapen om hur de småföretag som integrerar design hanterar sin designprocess är också bristfällig. Små företag, som grupp , anses vara en vital resurs vad gäller förnyelse, utveckling och innovation och att satsa på utveckling av småföretagande framhålls som en viktig framgångsfaktor för tillväxt, ökat välstånd och sysselsättning i Sverige. Syftet med denna licentiatuppsats är att i en kvalitativ studie problematisera och belysa faktorer och mönster som påverkat designprocessen i fyra tillverkande småföretag. Målet med studien är att bidra med ökad kunskap om småföretags sätt att arbeta med design, men även att slutligen kunna utveckla förslag till formerna för en effektiv produktutveckling i små företag, där metoderna är mer anpassade till det lilla företagets organisation, finansiering och kompetens.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.