Regulation of PKCalpha and the role of PKC in neuroblastoma cell migration

Detta är en avhandling från Department of Laboratory Medicine, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Protein kinas C (PKC) är en familj serin/treonin kinaser som har en viktig roll i regleringen av olika funktioner i cellen. PKC kan delas in i klassiska (alpha, betaI, betaII and gamma), nya (delta, epsilon, eta and theta) och atypiska (zeta and iota/lambda) isoformer beroende på skillnader i hur de regleras. När PKCalpha är inaktivt bidrar intramolekylära bindningar till att proteinet hålls i en stängd form. Vid aktivering kan PKC binda andra proteiner, membran och olika aktivatorer och då bryts de här interaktionerna och PKC får en mer öppen form. Vi har tidigare sett att stimulering med carbachol ger en transient translokering av PKCalpha till plasma membranet. Translokeringen induceras av ökningar i Ca2+ och PKCalpha kan inte svara på diacylglycerol. I det här arbetet har vi funnit att autofosforylering av två platser i V5-domänen av PKCalpha gör att proteinet inte kan svara på diacylglycerol och det beror förmodligen på att den diacylglycerol-bindande C1a-domänen är gömd. Vi har identifierat aminosyror i V5-domänen som gör PKCalpha känsligt för diacylglycerol när de är muterade till alanin eller lysin. Samma effekt uppnåddes när fyra lysin i ett lysin-rikt område i C2-domänen muterades till glutamat. Vi tror att de här strukturerna deltar i en intramolekylär binding som döljer den diacylglycerol-bindande C1a-domänen. När den här bindningen bryts blottas C1a-domänen och PKCalpha blir känsligt för diacylglycerol. Cellers förmåga att migrera är viktig för tumörcellers malignitet. Vi har funnit att aktivering av PKC med 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA) ger migration av neuroblastomcellerna SK-N-BE(2)C. Nedreglering av PKCepsilon med siRNA minskar både basal och TPA-inducerad migration och det visar på en viktig roll vid migration för den här isoformen. Varken Erk-signalvägen eller myristoylated alanine-rich C kinase substrate (MARCKS) är viktiga för PKCepsilon-medierad migration även om de kan vara involverade i TPA-inducerad migration.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)