Vad händer i skolans hus? : hur lärare uppfattar och formar elevers inflytande

Sammanfattning: Forskning och erfarenheter från skolutveckling har visat på svårigheter att i praxis omsätta samhällets intentioner med skolan. Avsikten är att bidra med en ökad förståelse för lärarna som aktör i detta. Övergripande syfte utgörs av två huvudsakliga delar. I en första del för att beskriva hur lärare i praxis konstruerar samhällets intentioner. Denna del avgränsas till hur lärare uppfattar, handlar och erfar arbetet med elevinflytande. I en andra del, har syftet varit att tolka lärarnas beskrivningar, huvudsakligen mot bakgrund av en socialkonstruktivistisk teoribildning. Tolv lärare, från förskola till gymnasium har intervjuats. Insamling och bearbetning av data har gjorts med kvalitativa metoder inspirerad av en fenomenografisk arbetsgång. En processanalytisk modell har utgjort ett stöd för studiens design. Resultaten visade att det i processen för att konstruera elevinflytande råder en obalans mellan lärarnas intentioner och handlingar och en balans mellan handlingar och erfarenheter. Lärarna har reducerat samhällets intentioner med elevinflytande när de omsatts till handling. Rådande omständigheter i arbetet blev styrande för vilka intentioner som uppfattades möjliga att realisera. Lärarna använde arbetsformer och samråd som redskap för att kontrollera och legitimera det inflytande eleverna tilldelats. Elevernas reaktioner framstod som viktiga erfarenheter och ledde till metodiska och organisatoriska överväganden. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kunde lärarnas agerande i huvudsak ses som en strävan att upprätthålla sin status genom att legitimera och kontrollera den rådande institutionella ordningen. Lärarnas kunskapsförråd, om rådande omständigheter i den vardagliga verkligheten, har trängt undan intentioner med elevinflytande och styrt vad av samhällets intentioner de kunde, förstod eller ville genomföra.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)