Automation, decentralisering och prestationsutveckling : analys av förändringsmönster vid svenska företag under ett decennium

Sammanfattning: Svenska företag har sedan slutet av 1980-talet genomfört förändringar i syfte att förbättra sin prestation inom ett eller flera områden. Långt ifrån alla har dock varit framgångsrika. Förändringsaktiviteterna har tilldragit sig många forskares intresse, och generellt är forskningen inom området överens om att utformningen av företagets organisation har betydelse för utfallet av implementeringen av avancerade teknologiska lösningar. Samma grad av konsensus finns inte vad gäller frågan om utfallet blir bättre om förändringsarbetet huvudsakligen är inriktat på teknologiska förändringar, organisatoriska förändringar eller till kombinationer av dessa. I denna uppsats presenteras fyra studier, tre kvantitativa och en kvalitativ. Syftet med de studier som jag genomför är att kartlägga förändringsmönstret genom att: S1: analysera till vilken grad företag fokuserar sina förändringar tilli. utveckling av tekniska system (T-förändring, förändring med T- fokusii. utveckling av arbetsorganisation (O-förändring, förändring med O- fokus)iii. eller till kombinationer av dessa två utvecklingsalternativ (OT- förändring, förändring med OT-fokus) samt studera förändringsmönstrets prestationspåverkan genom att:S2: analysera vilken betydelse olika förändringfokus enligt i-iii kan ha för utvecklingen av företags prestation. Detta i syfte att undersöka om det går att påvisa att någon fokus enligt i-iii är förenat med större positiv inverkan på prestationsutvecklingen än andra. Resultatet pekar på: (S1) att företag i stor utsträckning förändrar såväl sin teknologi som sin organisation. Ju längre tidsperiod som beaktas desto fler företag genomför förändringar inom båda dessa områden. Bland de studerade företagen inom tillverkande sektor som inte kombinerar de två utvecklingsalternativen dominerar utveckling av arbetsorganisation. Bland handels-/tjänsteföretagen dominerar istället utvecklingen av tekniska system. (S2) att olika förändringsfokus enligt i-iii har olika betydelse för utvecklingen av företags prestation i de olika studierna, men att det sammantagna resultatet talar för en kombinerad utveckling, åtminstone över en längre tidsperiod betraktat och om man bland tillverkande företag fokuserar bearbetningen. Resultaten indikerar några möjliga förklaringar till varför det är så svårt att uppnå konsensus vad gäller (S2). En möjlig orsak till att olika studier uppvisar olika resultat är att prestationseffekterna är tidsfördröjda och att tidsfördröjningen är olika för olika förändringsfokus. En annan möjlig orsak är att den studerade tidsperioden har betydelse för bedömningen av förändringsfokus hos företagen, vilket i sin tur har betydelse för de slutsatser som man kan dra beträffande sambandet mellan förändringsfokus och prestation. För att kunna öka kunskapen inom området krävs bland annat att forskare i framtida studier tar bättre hänsyn till tidsfördröjningen mellan genomförd förändring och prestationsutfall. Mätning av förändringsutfall försvåras även av att företag har en begränsad kunskap om vad de kan uppnå med de organisationer de implementerat eller avser att implementera samt att kunskapen om hur man kan genomföra mätningar av organisationsförändringar förefaller mycket begränsad. Detta skulle kunna vara ett intressant område för fortsatt forskning.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.