Sökning: "History of mathematics"

Visar resultat 1 - 5 av 46 avhandlingar innehållade orden History of mathematics.

 1. 1. On axioms and images in the history of Mathematics

  Detta är en avhandling från Department of Mathematics, Uppsala University

  Författare :Johanna Pejlare; Uppsala universitet.; Högskolan i Borås.; Chalmers tekniska högskola Göteborgs universitet.; Chalmers University of Technology University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; MATHEMATICS; MATEMATIK; Mathematics; History of mathematics; axiomatization; intuition; visualization; images; Euclidean geometry; history of mathematics; euclidean geometry; matematikhistoria;

  Sammanfattning : This dissertation deals with aspects of axiomatization, intuition and visualization in the history of mathematics. Particular focus is put on the end of the 19th century, before David Hilbert's (1862–1943) work on the axiomatization of Euclidean geometry. The thesis consists of three papers. LÄS MER

 2. 2. Speaking of Geometry A study of geometry textbooks and literature on geometry instruction for elementary and lower secondary levels in Sweden, 1905-1962, with a special focus on professional debates

  Detta är en avhandling från Uppsala : Matematiska institutionen

  Författare :Johan Prytz; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics; geometry instruction; mathematics education; Sweden; textbook; curriculum; professional; elementary school; secondary school; history of mathematics education; history of mathematics; history of education; MATEMATIK;

  Sammanfattning : This dissertation deals with geometry instruction in Sweden in the period 1905-1962. The purpose is to investigate textbooks and other literature used by teachers in elementary schools (ES) and lower secondary schools (LSS) – Folkskolan and Realskolan – connection to geometry instruction. LÄS MER

 3. 3. Världsmaskinen. Emanuel Swedenborgs naturfilosofi

  Detta är en avhandling från Bokförlaget Nya Doxa

  Författare :David Dunér; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Christopher Polhem; Charles XII; hydrodynamics; technology; optics; acoustics; mechanics; space; theology; number systems; neurology; iatromechanics; body and soul; infinity; mineralogy; cosmology; matter theory; perception; analogy; metaphors; cognition; 18th century Swedish history; philosophy of science; philosophy of religion; mechanical philosophy; philosophy; geometry; mathematics; history of science; Emanuel Swedenborg 1688–1772 ; natural philosophy; History of philosophy; history of ideas; Filosofins historia; idéhistoria; History of science; Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inledningen syftar till att ge en översikt över Swedenborgs levnadslopp och ge en viss orientering i litteraturen kring honom. Det visar sig att det saknas en grundlig idéhistorisk studie över hans tidiga mekanistiska naturfilosofi. LÄS MER

 4. 4. Att inteckna framtiden Läroplansdebatter gällande naturvetenskap, matematik och teknik i svenska allmänna läroverk 1900-1965

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Daniel Lövheim; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of science; curriculum debates; science; mathematics; technology; secondary schools; history of science; history of education; narrative representation of science; Vetenskapshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Vetenskapshistoria;

  Sammanfattning : This dissertation deals with curriculum debates concerning science, mathematics and technology within the Swedish secondary schools between 1900 and 1965. The aim of the study is to analyze different conceptions of these school subjects. LÄS MER

 5. 5. Finite element procedures for virtual tribology

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Bertil Nilsson; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Tillämpad matematik; Applied mathematics; Teknisk mekanik; Engineering mechanics; Tribology; Reynolds equation; Stokes equation; cavitation; FEM; adaptivity; variational inequality; penalty formulation; error estima- tion; residual; duality.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER