Sökning: "Ewa Berglin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ewa Berglin.

  1. 1. Predictors of disease onset and progression in early rheumatoid arthritis A clinical, laboratory and radiological study

    Detta är en avhandling från Umeå : Folkhälsa och klinisk medicin

    Författare :Ewa Berglin; Umeå universitet.; [2006]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; early; rheumatoid; arthritis; anti-CCP; antibodies; factors; radiological; outcome; disease; onset; Medicin; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin; Medicine; medicin;

    Sammanfattning : To diagnose rheumatoid arthritis (RA) during the early stages of the disease is often difficult. The disease course shows great inter-individual variation from mild, self-limiting to very severe destruc-tive disease with extra-articular manifestations. LÄS MER