Sökning: "Yngve Raab"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Yngve Raab.

  1. 1. Inflammatory mediators in ulcerative colitis : studies on local release with a technique for segmental colorectal perfusion

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Yngve Raab; Uppsala universitet.; [1994]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : .... LÄS MER