Sökning: "Tommy Bergkvist"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Tommy Bergkvist.

  1. 1. Non-linear dynamics of Alfvén eigenmodes excited by fast ions in tokamaks

    Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

    Författare :Tommy Bergkvist; KTH.; [2007]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; fusion plasma; tokamak; MHD; toroidal Alfvén eigenmodes; thermonuclear alpha particles; ion cyclotron resonance heating; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electrophysics; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elektrofysik;

    Sammanfattning : The tokamak is so far the most promising magnetic configuration for achieving a net production of fusion energy. The D-T fusion reactions result in 3.5 MeV alpha-particles, which may destabilize Alfvén eigenmodes through wave-particle interaction. LÄS MER